KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG ĐỊA LAN
KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG ĐỊA LAN

KỸ THUẬT NHÂN GIỐNG ĐỊA LAN

Trong tự nhiên, lan Cymbidium có 2 phương thức sinh sản cùng tồn tại song song: vô tính và hữu tính. Nếu gặp những điều kiện không thích hợp để tạo hoa, quả, hạt, cây sẽ xúc tiến mạnh việc nhảy chồi c
Read More