Hoàng yến trắng, tiểu hoàng - Ascocentrum pusillum
KIẾN THỨC VỀ LAN

HOÀNG YẾN TRẮNG – ASCOCENTRUM PUSILLUM

Posted On September 28, 2020 at 3:01 pm by / No Comments

Phong lan nhỏ, thân cao 5-10 phân, lá cứng dài 5-7 phân. Hoa moc từng chùm dài 2-3 phân, to 1.2 phân, nở vào Đông -Xuân.

 

Ascocentrum pusillum Aver. 1988
Đồng danh: Ascocentropsis pusilla (Aver.) Senghas & Schildh. 2000; Ascolabium pusillum (Aver.) Aver. 1994
Tên Việt: Tiểu hoàng (PHH) Hoàng yến trắng (TH). 
Mô tả: Phong lan nhỏ, thân cao 5-10 phân, lá cứng dài 5-7 phân. Hoa moc từng chùm dài 2-3 phân, to 1.2 phân, nở vào Đông -Xuân.
Nơi mọc: Chu Pao, Kontum, Gia lai, Đà Lạt.

Hoàng yến trắng, tiểu hoàng - Ascocentrum pusillum

Hoàng yến trắng, tiểu hoàng - Ascocentrum pusillum

Hoàng yến trắng, tiểu hoàng - Ascocentrum pusillum

Hoàng yến trắng, tiểu hoàng - Ascocentrum pusillum

Hoàng yến trắng, tiểu hoàng - Ascocentrum pusillum

Hoàng yến trắng, tiểu hoàng - Ascocentrum pusillum

 

CẦN TƯ VẤN KỸ THUẬT LIÊN QUAN ĐẾN NẤM BỆNH HẠI VÀ QUY TRÌNH KỸ THUẬT VỀ CÂY TRỒNG

XIN MỜI BÀ CON GỌI ĐIỆN THOẠI VỀ SỐ 0982.427.033